Nanohybrid scaffolds with luminescent remote control

Anastasia V. Sochilina, Alexander G. Savelyev, Natalya V. Sholina, Denis N. Karimov, Andrey V. Nechaev, Evgeny V. Khaydukov and Alla N. Generalova
EPJ Web Conf., 190 (2018) 04022
DOI: 10.1051/epjconf/201819004022

This search tool will display articles in our database by authors of the selected article:

Select your author(s):


Search method: