Formula from the semileptonic decays of Formula mesons

Long-Fei Gan, Jian-Rong Zhang, Ming-Qiu Huang, Hong-Bin Zhuo, Yan-Yun Ma, Qing-Jun Zhu, Jian-Xun Liu and Guo-Bo Zhang
Eur. Phys. J. C, 75 5 (2015) 232
Published online: 27 May 2015
DOI: 10.1140/epjc/s10052-015-3449-y

This search tool will display articles in our database by authors of the selected article:

Select your author(s):


Search method: