Two-photon decays of Formula from lattice QCD

Ting Chen, Ying Chen, Ming Gong, Yu-Hong Lei, Ning Li, Chuan Liu, Yu-Bin Liu, Zhaofeng Liu, Jian-Ping Ma, Wei-Feng Qiu et al. (3 more)
Eur. Phys. J. C, 76 7 (2016) 358
Published online: 29 June 2016
DOI: 10.1140/epjc/s10052-016-4212-8

This search tool will display articles in our database by authors of the selected article:

Select your author(s):


Search method: