High-spin states in

Guangyi Zhao, Yunzuo Liu, Jingbin Lu, Yingjun Ma, Lichang Yin, Xianfeng Li, Zhihuan Li, Xiaoguang Wu, Guangsheng Li, Shuxian Wen and Chunxiang Yang
Eur. Phys. J. A, 9 3 (2000) 299-302
Published online: 15 November 2000
DOI: 10.1007/s100500070012

This search tool will display articles in Google Scholar database by authors of the selected article:

Select your author(s):


Search method: