Wigner solution of the quark gap equation

Zhu-Fang Cui, Shu-Sheng Xu, Bo-Lin Li, An Sun, Jing-Bo Zhang and Hong-Shi Zong
Eur. Phys. J. C, 78 9 (2018) 770
DOI: 10.1140/epjc/s10052-018-6264-4

This search tool will display articles in Google Scholar database by authors of the selected article:

Select your author(s):


Search method: