Download citation

Polarization phenomena by deuteron fragmentation into pions

Eur. Phys. J. A, 14 2 (2002) 247-254
DOI: https://doi.org/10.1140/epja/i2001-10195-x


Open calls for papers